Algemene voorwaarden

DEBLON B.V. 1 Algemene voorwaarden DEBLON B. V.

Artikel 1. Definities

1. DEBLON B.V., hierna te noemen: DEBLON, gevestigd aan de “De Brink 27B, 1251 KS te Laren” degene die deze algemene voorwaarden gebruikt bij orders en levering van producten en diensten.

2. Koper: de natuurlijke of rechtspersoon met wie de order tot levering van producten en diensten van DEBLON worden gesloten.

3. Producten en diensten: DEBLON is zowel retailer als groothandel en draagt zorg voor de verzending, levering en facturering van het merk ‘’DEBLON B.V.” in samenwerking met dergelijk agentschap.

4. Order/overeenkomst: Iedere schriftelijke wederzijdse acceptatie, welke tot stand komt op het moment, dat de koper ter zake levering van een of meerdere producten en/of diensten de order/overeenkomst heeft ondertekend voor akkoord en DEBLON de ondertekening heeft aanvaard.

Artikel 2. Toepasselijkheid

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle orders/, overeenkomsten tussen DEBLON en de koper tot levering van producten en diensten, zoals omschreven in artikel 1.3 van deze voorwaarden, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.

2. Van hetgeen in deze algemene voorwaarden is bepaald kan uitsluitend worden afgeweken voor zover uitdrukkelijk, schriftelijk is overeengekomen.

Artikel 3. Totstandkoming overeenkomst

1. Een overeenkomst komt schriftelijk tot stand tussen zowel koper als DEBLON (in samenwerking met het agentschap), waarmee koper de inhoud van de order aanvaardt.

2. Eventuele aanvullende afspraken en/of toezeggingen gemaakt en/of gedaan door DEBLON binden DEBLON alleen als deze afspraken en/of toezeggingen door bevoegde personen schriftelijk en/of per mail zijn bevestigd.

Artikel 4. Annulering

1. Een order/overeenkomst kan uiterlijk tot 7 dagen na de datum waarop de order ondertekend is worden geannuleerd door de koper. Als de order na de vernoemde termijn wordt geannuleerd door de koper. Als de order na de vernoemde termijn wordt geannuleerd door de koper, dan wordt er door DEBLON, 50% annuleringskosten in rekening gebracht.

Artikel 5. Prijzen

1. De prijzen van DEBLON zijn in euro’s uitgedrukt en zijn “all-in”, exclusief BTW. Hieronder zijn niet begrepen de kosten van Franco huis (zie daarvoor artikel 6.3 van deze voorwaarden)

Artikel 6. Aflevering- en leveringstermijnen

1. De goederen worden vanaf het magazijn van DEBLON geleverd op de in de order bepaalde maand, plus 40 dagen. 2. Bij niet tijdige levering dient DEBLON schriftelijk in gebreke te worden gesteld en haar een redelijk termijn tot nakoming te worden geboden. Ingeval er sprake is van artikel 10 van deze algemene voorwaardengenoemde gevallen van overmacht, dan kan VD niet aansprakelijk worden gesteld en zal de leveringstermijn met 90 dagen worden verlengd. De klant is verplicht het gekochte tegen de overeengekomen prijs af te nemen. 3. De levering van goederen binnen Nederland geschiedt Franco huis als het factuurbedrag meer dan 500,00 euro exclusief BTW bedraagt. Verder reizen de goederen voor rekening en risico van de koper. 4. Verzoekt een koper om de levering van goederen op een andere dan de gebruikelijke wijze te doen plaatsvinden, dan kan DEBLON de hieraan verbonden kosten aan de koper in rekening brengen. 5. Indien de levering in gedeelten geschiedt, heeft DEBLON het recht iedere levering als afzonderlijke transactie te beschouwen. 6. De koper is gehouden om de gekochte artikelen af te nemen. Bij gebreke daarvan is DEBLON gerechtigd, op grind van het bepaalde artikel 6:60 Burgerlijk Wetboek, om bij de bevoegde rechter te vorderen dat zij wordt bevrijd van haar verbintenis tot levering van de overeengekomen goederen. DEBLON kan ook zonder voorafgaande in gebrekestelling betaling van het niet afgenomen gedeelte vorderen. 7. Als de koper in gebreke blijft de gekochte goederen af te nemen, worden de goederen voor rekening en risico van de koper opgeslagen, tegen een vergoeding van 15% van het factuurbedrag exclusief BTW.

Artikel 7. Reclame door de koper

1. De koper moet, waar het in de order gaat om hoeveelheden, maten, kleurechtheid en dergelijke, rekening houden met de gebruikelijke spelingen en kleine wijzigingen in de door DEBLON geleverde goederen. 2. Klachten van de koper, met betrekking tot uiterlijk waarneembare gebreken aan goederen, dienen binnen 8 dagen na de daadwerkelijke leverdatum, aan DEBLON kenbaar gemaakt te worden, d.m.v. het opnemen van contact met het aangestelde agentschap. Dit dient te geschieden per mail naar info@deblonsports.nl met een nauwkeurige omschrijving van de klacht onder vermelding van het desbetreffende factuurnummer. De koper dient direct nadat de goederen zijn geleverd een zorgvuldige controle te verrichten. 3. Gebreken die ten tijde van de levering niet uiterlijk waarneembaar waren, noch bij zorgvuldige en tijdige controle konden blijken, moeten door de koper binnen 8 dagen na het aan het licht treden van de gebreken aan DEBLON ter kennis worden gesteld op wijze als vermeld in lid 2. Algemene voorwaarden DEBLON B.V. 3 4. Ieder vorderingsrecht van de koper richting DEBLON betrekking hebbend op gebreken in geleverde goederen, vervalt indien: a. De gebreken binnen lid 2 en 3 hiervoor gestelde termijn en/of niet op de daar aangegeven wijze aan DEBLON ter kennis zijn ingesteld; b. De koper DEBLON en het daarbij behorende aangestelde agentschap geen/onvoldoende medewerking verleent ter zake een onderzoek naar de gegrondheid van de klachten; c. De koper de goederen niet op de juiste wijze heeft behandeld, gebruikt, bewaard, of onderhouden of de goederen heeft gebruikt of behandeld onder omstandigheden anders dan door DEBLON voorzien; d. De order in de genoemde garantietermijn is verstreken o, als zo een termijn ontbreekt, de klachten eerst worden geuit nadat een periode van 3 maanden na de daadwerkelijke leverdatum verstreken. e. DEBLON heeft het recht en de plicht om de goederen in eerste instantie te herstellen. Indien herstel niet of onvoldoende mogelijk blijkt, heeft DEBLON het recht om andere goederen te leveren. 5. De koper is niet gerechtigd de goederen waarover geen gemotiveerde reclame bestaat terug te zenden. Geschiedt dit zonder geldige redenen toch, dan komen alle kosten welke verbonden zijn aan de terugzending, ten laste van de koper. DEBLON is in dat geval vrij de goederen voor rekening en risico van de koper bij derden op te slaan.

Artikel 8. Aansprakelijkheid

1. De schadeplichtigheid van DEBLON ten aanzien van de koper kan nooit groter zijn dan het daadwerkelijk door de verzekering uitgekeerde bedrag, Als de verzekeraar niet uitkeert, dan wordt onderhavige kwestie bevroren. Voorts wordt de verzekeringspolis opgevraagd om daadwerkelijk te bezien of de verzekering de schade wel/ niet dekt. 2. Bij kleine afwijkingen van een goedgekeurd monster of een overeengekomen specificatie heeft de koper geen recht om korting op de koopsom te eisen, of te stellen dat DEBLON de order/overeenkomst niet naleeft. 3. DEBLON is tegenover de koper niet aansprakelijk voor vertragingen door haar fabrikanten/leveranciers. 4. In geval van reclame kan DEBLON uitsluitend: a. Zorgen voor (kosteloos) herstel van gebreken. b. Zorgen voor levering van vervangende goederen, na terug ontvangst van de gebrekkige goederen. c. Zorgen voor terugbetaling van de ontvangen koopsom/creditering van de aan de koper gezonden factuur met ontbinding, zonder rechtelijke tussenkomst, van de gesloten order. Dit alles voor zover de koopsom, de factuur en de order op de geleverde gebrekkige goederen betrekking hebben. 5. Als de koper voorafgaande, uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming aan de goederen reparaties en/of wijzigingen heeft uitgevoerd, vervalt elke garantieverplichting voor DEBLON. 6. DEBLON is nimmer gehouden tot betaling van enige schadevergoeding (behoudens eventuele verplichtingen van DEBLON uit hoofde van bestaande), tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn. Dat is het geval indien schade te wijten is aan opzet of bewuste roekeloosheid. Algemene voorwaarden DEBLON B.V. 4 7. DEBLON is nimmer aansprakelijk voor gevolg- of bedrijfsschade, directe of indirecte schade, winstderving en stilstand schade, geleden door de koper, diens ondergeschikten en bij of door de koper tewerkgestelde personen. 8. Koper is gehouden DEBLON te vrijwaren voor alle aanspraken die derden tegen DEBLON mochten doen gelden.

Artikel 9. Eigendomsvoorbehoud en zekerheid

1. Door DEBLON geleverde goederen blijven eigendom van DEBLON tot aan het moment van algehele betaling door de koper. Als DEBLON het nodig acht, heeft zij het recht zekerheid van de koper te eisen ten aanzien van zijn/haar verplichtingen ongeacht of er be-of verwerking heeft plaatsgevonden door de koper. 2. De koper is niet gerechtigd de niet betaalde goederen in pand te geven, daarop bezitloos pandrecht te vestigen of enig ander zakelijk/persoonlijk recht ten behoeve van een derde daarop te vestigen. 3. Onverminderd het hiervoor in dit artikel bepaalde is het de koper toegestaan de goederen aan derden te verkopen. Echter, dit is uitsluitend toegestaan in het kader van zijn/haar normale bedrijfsvoering zoals omschreven in het handelsregister. De koper is dan gehouden de verkregen gelden direct aan DEBLON over te dragen. 4. DEBLON kan bezitloos pandrecht vestigen op de goederen ontstaan na be- of verwerking. 5. Ten alle tijden is DEBLON gerechtigd de goederen die zich onder de koper (of derden) bevinden, maar DEBLON in eigendom toebehoren, onder DEBLON te nemen, zodra DEBLON in redelijkheid kan aannemen dat de reële kans bestaat dat de koper niet aan zijn/haar verplichtingen zal voldoen. In het bijzonder behoudt DEBLON het recht de koper tot schadevergoeding aan te spreken, nadat zij de goederen onder zich heeft genomen. 6. De koper is verplicht het risico van brand of diefstal ten aanzien van niet betaalde goederen te verzekeren en op verzoek van DEBLON deze verzekering aan te tonen.

Artikel 10. Betaling

1. Betaling dient netto te geschieden binnen 30 dagen na de factuurdatum, tenzij anders overeengekomen. Bij betaling per bank of andere betaalwijze geldt de dag van creditering van de bank of andere betaalwijze van DEBLON als de dag van betaling. 2. Als de koper niet tijdig tot (algehele betaling overgaat, is hij in verzuim zonder dat daarvoor een nadere ingebrekestelling is vereist. DEBLON heeft dan het recht de nakoming van haar verbintenissen richting de koper op te schorten. 3. DEBLON is gerechtigd voor alle nog te verrichten leveringen betaling vóór aflevering van goederen te verlangen. DEBLON is gerechtigd de overeenkomst zonder rechtelijke tussenkomst te ontbinden, waarbij op de koper de verplichting rust de geleverde goederen terug te geven. DEBLON heeft dan ten alle tijden het recht hiervan een factuur te sturen van 50% annuleringskosten te vermeerderen met de kosten voor het leveren en terughalen van de goederen. 4. Blijft de koper in gebreke met tijdige betaling, dan is de koper onmiddellijk zonder nadere ingebrekestelling contractuele rente verschuldigd aan DEBLON van 1% per maand (tenzij wettelijke (handels)rente) hoger liggen) over het niet betaalde bedrag, vanaf de vervaldatum van de factuur tot aan de dag der algehele voldoening. Algemene voorwaarden DEBLON B.V. 5 5. Alle incassokosten, welke betrekking hebben op gefactureerde bedragen (met inbegrip van buitenrechtelijke incassokosten), komen ten laste van de koper. De buitenrechtelijke incassokosten bedragen minimaal 15% van de hoofdsom met een minimum van 50 euro alles exclusief omzetbelasting, tenzij DEBLON in overeenstemming met het “rapport Voorwerk II” een hogere vergoeding aan buitenrechtelijke kosten toekomt. De eventuele gemaakte en nog te maken gerechtelijke en executie kosten zullen eveneens op de koper worden verhaald. 6. Alle nadelige gevolgen van koersverlies of uit te late betaling of niet betaling komen op rekening van de koper. 7. Betalingen strekken ex artikel 6:44 Burgerlijk Wetboek eerst in mindering op de buitenrechtelijke kosten, vervolgens op de verschenen rente en tenslotte op de hoofdsom van de toekomstige rente. 8. Indien in de financiële positie van de koper, na het tot stand komen van de order, doch voor de levering van de goederen een aanzienlijke verslechtering optreedt, is DEBLON gerechtigd zich te beroepen op de onzekerheidsexceptie ex artikel 6:263 van het Burgerlijk Wetboek, dan wel geheel of gedeeltelijk af te zien van verdere uitvoering van de order dan wel een wijziging van de betalingsvoorwaarden te vorderen.

Artikel 11.

Overmacht 1. Onder de overmacht wordt verstaan, elke omstandigheid buiten de macht van DEBLON die dan van dienaard is dat de naleving van de overeenkomst in redelijkheid van DEBLON kan worden gevergd (niet toerekenbare tekortkomingen in de nakoming). Onder de overmacht wordt mede verstaan: (burger)oorlog, oorlogsgevaar, molest, brand, aswolk(en), onlusten en vijandelijkheden van welke aard dan ook, blokkade, boycot, natuurrampen, epidemieën, gebrek aan grondstoffen, verhindering en onderbreking van de transportmogelijkheden, storingen in DEBLON bedrijf, bedrijfszettingen, ziekte onder personeel en/of afwezigheid van de levering van cruciale medewerkers, apparatuur of faciliteiten, in- en uitvoerbeperkingen of -verboden, (overheid-) instanties. 2. Indien DEBLON door overmacht de leveringsplicht niet, niet behoorlijk of niet tijdig kan nakomen is DEBLON gerechtigd de overeenkomst of het nog niet uitgevoerde gedeelte als ontbonden te beschouwen dan wel voor bepaalde of onbepaalde tijd op te schorten. In geval van overmacht kan de koper DEBLON niet tot schadevergoeding aanspreken. Na drie maanden is zowel de koper als DEBLON gerechtigd de order/overeenkomst te ontbinden

Artikel 12. Toepasselijkheid recht en geschillen

1. Op de door DEBLON gedane order is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. 2. Alle geschillen van welke aard dan ook worden berecht door de bevoegde rechter in Nederland. Algemene voorwaarden DEBLON B.V. 6 DEBLON B.V.: Van (verdere) toepassing zijn de Modint-voorwaarden, gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Midden-Nederland onder nummer 75470624, die u op aanvraag worden toegezonden. Ondertekening van klant voor gelezen en akkoord met de inhoud van de DEBLON B.V. - voorwaarden en aanvullende voorwaarden die op de overeenkomst van toepassing zijn Ondertekening verantwoordelijke DEBLON B.V.