Algemene voorwaarden

1 – Algemeen
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk gebruik van de website www.deblonsports.com en op alle aanbiedingen van DEBLON B.V. en op alle overeenkomsten tussen u en Deblon Sports. Postadres en bezoekadres:
Deblon Sports
Brink 27B
1251KS Laren

Reg. nr. (Kamer van Koophandel):75470624
BTW-nummer:NL860294687B01

www.deblonsports.com
info@deblonsports.com

Gebruik van de website

Om gebruik te maken van alle diensten van onze website www.deblonsports.com moet u zich registreren met uw persoonlijke gegevens Om een succesvolle bestelling te garanderen, zorg ervoor dat deze informatie correct, waar en accuraat is.

Zie het artikel "Data/privacy policy" voor meer informatie over hoe wij uw gegevens gebruiken.

U bent persoonlijk verantwoordelijk voor uw gebruik van deze site en voor al uw communicatie naar deze site. Als we vaststellen dat u misbruik maakt van onze site, niet respectvol bent geweest tegenover andere gebruikers of de algemene voorwaarden hebt geschonden, kunnen we uw toegang tot deze site weigeren.

Als uw internetverbinding uitvalt, kan uw selectie van artikelen verloren gaan. In dat geval moet u uw selectie opnieuw uitvoeren. Houd er rekening mee dat de artikelen in uw winkelmandje niet gereserveerd zijn en dat tegelijkertijd andere klanten de artikelen hebben gekocht. U kunt contact met ons opnemen voor hulp: info@deblonsports.com /

Door de weergave van uw computerapparaat kan het zijn dat de afbeeldingen op de website in werkelijkheid afwijken van het product (kleur/maatvoering).

Deblon Sports heeft het recht de algemene voorwaarden te allen tijde te wijzigen.

Als u een bestelling plaatst en/of zich aanmeldt voor onze nieuwsbrief, kunnen uw gegevens worden gebruikt om u informatie over Deblon Sports te sturen. U kunt zich op elk moment afmelden.

2 – Prijsbepaling van aanbiedingen
2.1 Alle aanbiedingen op de Website zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld. Aanbiedingen zijn niet automatisch van toepassing op re-orders. Bovendien kunnen aanbiedingen niet worden teruggestuurd.

2.2 Deblon Sports kan niet gehouden worden aan haar aanbod in het geval u redelijkerwijs had kunnen begrijpen dat het aanbod een vergissing of fout was.

2.3 Alle op de website vermelde prijzen zijn in euro's en inclusief BTW. Alle prijzen zijn inclusief verzendkosten (internationaal). Een bijdrage aan de verzendkosten wordt apart vermeld en zal altijd aan u getoond worden voorafgaand aan het plaatsen van uw bestelling. Verzendkosten kunnen afhankelijk zijn van de grootte van de bestelling en de bestemming van de verzending.

Deblon Sports is niet verantwoordelijk voor extra belastingen en douanekosten in verband met internationale bestellingen of retourzendingen.

3 – Gegevens
3.1 U dient ervoor te zorgen dat uw gegevens, waaronder uw e-mailadres, adres en bankrekeningnummer correct zijn vermeld en actueel zijn. Daarnaast garandeert u dat u de website op alle mogelijke manieren rechtmatig kunt gebruiken.

3.2 Deblon Sports garandeert u dat alle persoonsgegevens met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden behandeld en dat uw gegevens niet worden doorgegeven, verkocht of op enige andere manier worden verstrekt aan derden zonder uw voorafgaande toestemming

3.3 Deblon Sports bewaart uw gegevens in de database om verplichtingen na te komen die voortvloeien uit de met u gesloten overeenkomst. Daarnaast kunnen wij uw e-mailadres gebruiken om u op de hoogte te houden van informatie en diensten die voor u interessant kunnen zijn, tenzij u hiervoor geen toestemming hebt gegeven.

4 – De overeenkomst

4.1 De overeenkomst komt tot stand wanneer Deblon Sports uw bestelling en betaling ontvangt.

4.2 Wijziging van een overeenkomst is alleen mogelijk indien dit uitdrukkelijk door Deblon Sports is aanvaard.

5 – Levering
5.1 De bestelling wordt geleverd op het verzendadres dat u op de website heeft opgegeven, tenzij u uitdrukkelijk hebt gekozen om de bestelling op een specifieke locatie af te halen of u een ander verzendadres hebt opgegeven.

Levertijd is 2 dagen (behalve in het weekend).

5.2 U bent verplicht de gekochte producten te accepteren op het moment dat deze aan u worden aangeboden.

5.3 Indien u de levering van de bestelling weigert of nalatig bent in het geven van de nodige informatie of instructies voor levering, worden de producten voor u opgeslagen op uw eigen kosten.

5.4 Indien u een verkeerd afleveradres heeft opgegeven, worden de extra kosten op uw rekening gebracht.

5.5 Indien Deblon Sports de levertijd van 7 werkdagen overschrijdt, heeft u het recht de overeenkomst kosteloos te annuleren. Om de overeenkomst te annuleren, dient u een e-mail of brief te sturen naar Deblon Sports.

Als u al een betaling heeft gedaan, wordt het bedrag binnen tien dagen na onze kennisgeving aan u terugbetaald.

6 – Scheepsschade

Deblon Sports is verantwoordelijk voor schade die kan ontstaan tijdens de verzending van de producten. Dit omvat schade, diefstal of verlies van de producten. Bij levering wordt deze verantwoordelijkheid overgedragen aan u.

7 – Recht op terugbetaling

7.1 U hebt het recht om de aankoop zonder opgaaf van reden binnen 30 dagen na het plaatsen van de bestelling te annuleren. Deblon Sports zal dan uw betaling (exclusief verzendkosten) terugbetalen binnen zeven dagen nadat wij het product hebben ontvangen dat u aan ons hebt geretourneerd, en alleen als het product niet beschadigd, gedragen, gewassen of op enigerlei wijze is gebruikt en zich nog in de originele verpakking bevindt en alle labels bevat.

7.2 Als u uw bestelling wilt retourneren, moet u ons een e-mail sturen om autorisatie te krijgen (binnen 14 dagen). Nadat je de autorisatie hebt ontvangen mag je de bestelling retourneren (binnen 1-3 dagen). Alle retourzendingen moeten worden verzonden naar:

Deblon Sports

PackNed
T.a.v. Retourafdeling Deblon Sports
De Huufkes 92
5674 TM Nuenen
Nederland

Lees de instructies voor ruilen en retourneren voordat u terugkeert. Voor uw eigen bescherming moeten retourzendingen naar ons worden verzonden met een service die een trackingnummer en verzekering bevat. Deblon Sports is niet verantwoordelijk voor verloren of beschadigde retourzendingen.

7.3 Voor retourzendingen/ruilingen zal ypu de kosten moeten betalen. Het retourformulier wordt toegevoegd aan uw bestelling. Mocht u de retourbestelling niet kunnen vinden, neem dan contact met ons op via service@deblonsports.nl.

8 – Garantie

8.1 Deblon Sports garandeert dat de te leveren producten van toepassing zijn op de specificaties zoals vermeld op de website.

8.2 Het wordt verwacht dat u het product controleert op het moment van levering, of in ieder geval op de kortste termijn na levering. In dat geval kunt u controleren of de kwaliteit en kwantiteit van de geleverde artikelen in overeenstemming zijn met de regels die u bij de aankoop van het product heeft afgesproken, of in ieder geval voldoen aan de eisen die gebruikelijk zijn in normale economische uitwisselingen.

8.3 Indien binnen 30 dagen na levering blijkt dat de producten niet voldoen aan de specificaties zoals vermeld op de website, zal Deblon Sports het betaalde bedrag terugbetalen binnen zeven dagen na ontvangst van het product. U hebt ook het recht Deblon Sports te vragen het product te repareren of te vervangen. Deze garantieperiode is alleen langer dan 30 dagen indien de producent een langere garantieperiode verleent.

8.4 Na afloop van de periode zoals vermeld in 8.3, is Deblon Sports gerechtigd u alle kosten van reparatie of vervanging in rekening te brengen, inclusief administratie-, verzend- en leveringskosten.

8.5 De garantie zoals beschreven in het artikel geldt niet indien het defect te wijten is aan figuurlijk gebruik of indien zonder schriftelijke toestemming van Deblon Sports geprobeerd is wijzigingen aan het gespecificeerde product aan te brengen of indien de producten voor andere doeleinden zijn gebruikt dan waarvoor ze bestemd zijn.

9 – Eigendom van producten
Deblon Sports is eigenaar van de producten totdat het volledige bedrag aan Deblon Sports is betaald.

10 – Betalingen

10.1 Het is de beslissing van de klant welke betaalmethode zal worden gekozen om producten bij Deblon Sports te kopen. Er zijn verschillende opties zoals Ideal, bankoverschrijving, PayPal, Klarna en meer.

10.2 Deblon Sports zal producten pas verzenden nadat de betaling voor de bestelling is ontvangen.

11 – Kosten voor inzameling

In het geval dat de klant niet aan de aansprakelijkheid voldoet, heeft Deblon Sports niet alleen het recht om de wettelijke rente over het te betalen bedrag in rekening te brengen, maar ook voor alle redelijke kosten die Deblon Sports zal moeten betalen. De kosten voor de inning zijn vastgesteld op ten minste 15% van het te betalen bedrag; in het geval van Deblon Sport kan blijken dat zij hogere kosten hebben, worden deze kosten ook in aanmerking genomen.

12-Rechten voor intellectuele eigendom

12.1 U erkent en stemt ermee in dat alle auteursrecht, ontwerpen, handelsmerken en alle andere intellectuele eigendom en materiële rechten met betrekking tot de Content zoals hier beschreven, met inbegrip van Deblon Sports Software en alle HTML en andere code op deze Site, te allen tijde toebehoren aan Deblon Sports en/of eigendom zijn van hun respectievelijke eigenaars. Al deze inhoud, met inbegrip van handelsmerken, ontwerpen en aanverwante intellectuele eigendomsrechten van derden die op deze site worden genoemd of weergegeven, worden beschermd door de nationale intellectuele eigendom en andere wetten en bepalingen van het internationaal verdrag. U mag de Content alleen gebruiken als uitdrukkelijke toestemming van Deblon Sports en/of haar derde partij licentiegevers. Elke reproductie of herverdeling van bovengenoemde inhoud is verboden en kan leiden tot civielrechtelijke en strafrechtelijke sancties. Overtreders zullen worden vervolgd voor zover het toepasselijke recht het grootst is. Zonder het voorgaande te beperken, is het kopiëren en het gebruik van bovengenoemde materialen op een andere server, locatie of ondersteuning voor publicatie, reproductie of distributie uitdrukkelijk verboden.

12.2 U bent alleen toegestaan om hyperlinks naar de website voor informatieve gebruik in te voegen. Het gebruik van een hyperlink naar deblonsports.com voor commerciële doeleinden is verboden.

13-Aansprakelijkheid

13.1 In het geval de door Deblon Sports geleverde producten niet gebrekkig zijn, wordt de aansprakelijkheid van Deblon Sports beperkt tot de overeenkomsten zoals beschreven in deze voorwaarden artikel 9 (garanties).

13.2 De maximale aansprakelijkheid van Deblon Sport voor directe of indirecte schade wordt altijd beperkt door de inkoopprijs van het beschadigde product, tenzij de schade wordt gedaan met de bedoeling om/op doel of figuratief gebruik door jezelf.

13.3 Deblon Sports sluit alle aansprakelijkheid voor schade, direct of indirect, veroorzaakt door of voortvloeiend uit de onmogelijkheid om de Website te gebruiken, onjuist of onvolledig of niet tot op heden informatie over de Webiste, en het illegale gebruik van de systemen van Deblon Sports (www.deblonsports.com), waaronder de Website, door een derde partij.

13.4 De in deze voorwaarden vermelde aansprakelijkheidsbeperkingen zijn niet van toepassing indien de directe of indirecte schade te wijten is aan het voornemen of de fouten van Deblon Sports of haar ondergeschikten.

14-Overmacht
Partijen zijn niet gehouden aan verplichtingen in het geval ze worden gecompliceerd als gevolg van de omstandigheden niet vanwege haar schuld, noch de wet, een juridische transactie die haar worden verwerkt.

15-Verwijzingen
De Website kan verwijzingen bevatten (voorbeeld gegeven door hyperlinks, banners of knoppen) naar websites van derden. Deblon Sports heeft geen mening over deze websites. Deblon Sports is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze websites.

16-Diversen

16.1 Elke afwijking van deze Algemene Voorwaarden kan alleen schriftelijk worden overeengekomen. Uit deze afwijkingen kunnen geen rechten worden afgeleid met betrekking tot deze Algemene Voorwaarden voor latere juridische betrekkingen.

16.2 De administratie van Deblon Sports wordt beschouwd als bewijs van uw bestellingen en aankopen, totdat u het tegendeel bewijst. U erkent dat elektronische communicatie kan dienen als bewijs.

16.3. Deblon Sports is gerechtigd om de rechten en verplichtingen van deze overeenkomst over te dragen aan een derde partij door een enkele kennisgeving aan u.

17-Toepasselijk recht en bevoegde autoriteit
De Nederlandse Wet is van toepassing op deze Algemene Voorwaarden. Alle mogelijke geschillen zullen aan de bevoegde rechter in Amsterdam worden voorgelegd. Deblon Sports kan deze Algemene Voorwaarden elk moment wijzigen. Deblon Sports advices klanten dus om de Algemene Voorwaarden regelmatig te lezen.